Regulamin

REGULAMIN

 

§1 Definicje

1. Właściciel – spółka Centrum Informacji Kulturalnej Sp. z o.o. prowadzący działalność z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podwale 15.
2. Members Card – plastikowa karta o indywidualnym numerze seryjnym, uprawniająca jej posiadacza do korzystania z usług lub produktów oferowanych przez Partnera na preferencyjnych warunkach.
3. Członek – osoba pełnoletnia, która otrzyma Members Card.
4. Partner – Przedsiębiorca udzielający Członkom Klubu zniżki na oferowane przez siebie produkty lub świadczone usługi.
5. Portal – strona internetowa www.memberscard.pl, na której będą znajdywały się informację o Partnerach, ich ofercie oraz o wysokości udzielanych Członkom Klubu zniżek.
6. Regulamin – niniejszy regulamin
7. Administrator serwisu – ……………………………………………

§2 Ogólne warunki

1. Members Card może otrzymać tylko osoba pełnoletnie, która wypełni specjalny formularz, podając swoje dane takie jak Imię Nazwisko, Adres Mailowy oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych.
2. Jedną kartę Members Card może używać tylko jedna osoba.
3. Członek otrzymuje Mebers Card „ za darmo”, bez konieczności uiszczania opłaty.
4. Partner jest zobowiązany zamieścić w widocznym miejscu emblemat Members Card ( wzór poniżej ),informując w ten sposób, że w jego lokalu Członek otrzyma zniżkę na oferowane przez Partnera produkty lub usługi.
WZÓR EMBLEMATU
5. Członek korzystając z oferowanych przez Partnera produktów lub usług jest uprawniony do otrzymania zniżki określonej na Portalu.
6. Partner nie może odmówić Członkowi udzielenie zniżki na oferowane przez niego produkty lub usługi.
7. Wykaz wszystkich Partnerzy oraz ich oferty będą znajdować się na Portalu, który będzie na bieżąco aktualizowany.

§3 Zobowiązania Właściciela

1. Właściciel zobowiązuje się:
a. udostępniać aktualną ofertę Partnera na stronie www.memberscard.pl;
b. wysyłać do Członków informację o aktualnych ofertach Partnerów;
c. udostępnić Członkom aplikacje na „Iphona” i „Androida”;

2. Właściciel ma prawo pozbawić Członka Members Card, jeżeli używa on karty niezgodnie z niniejszym regulaminem.
3. W przypadku zagubienia Members Card, Właściciel na pisemny wniosek Członka wyda mu odpłatnie duplikat karty

§4 Zobowiązania Partnera

1. Partner jest zobowiązany traktować Członka w sposób uprzywilejowany poprzez udzielanie mu zniżki na oferowane przez siebie produkty lub świadczone usługi, nie ma prawa odmówić Członkowi udzielenia wyżej opisanej zniżki.
2. Partner powinien umieścić w widocznym miejscu przy wejściu do lokalu emblemat informujący, że w danym lokalu Członek otrzyma zniżkę przy dokonaniu zakupu lub skorzystaniu z usługi oferowanej przez Partnera.
3. Partner ma prawo zażądać od Członka okazania Members Card przez oraz spisać nr tej karty.

§5 Zobowiązania Członka

1. Członek korzystając z oferowanych przez Partnera produktów lub usług jest uprawniony do otrzymania zniżki w wysokości wskazanej w ofercie Partnera na www.memberscard.pl.
2. Członek jest zobowiązany do okazania Members Card przed dokonaniem zamówienia oferowanych przez Partnera przedmiotów lub usług.
3. Członek nie ma prawa przekazywania do korzystania Members Card osobom trzecim.
4. Członek jest zobowiązany na każdą prośbę Partnera lub Właściciela okazać Members Card.

§6 Odpowiedzialność

1. Treśc Portalu www.memberscard.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 80, z 2000, poz 904 ze zm), prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach Portalu przysługują wyłącznie Właścicielowi.
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Właściciela.
3. Partner wyraża zgodę na publikowanie materiałów dotyczących jego lokalu na Portalu.

§7 Ochrona danych osobowych

Portal gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Członkowie oraz Partnerzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela, także do celów marketingowych. Członkom oraz Partnerom przysługuje prawo do wglądu i edycji danych przekazanych Właścicielowi.

§8 Postanowienia końcowe

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania Członków i Partnerów, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.
2. Wnioski, uwagi i skargi odnośnie funkcjonowania Portalu można składać pisemnie na adres siedziby Właściciela.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Portalu.
4. W przypadku zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego

Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.